Spring naar hoofd-inhoud
08-01-2021

Trots op tevreden ouders!


We zijn heel blij met de waardering die we van de ouders krijgen. We zijn echt tevreden met een rapportcijfer van 8,29, en een tevredenheid tussen de 75 en 100% per indicator. Een waardering van minimaal 85% voldoende moet echter haalbaar zijn in de toekomst. We gaan dus verder aan de slag onder het motto: Samenwerkend verbinden en organiseren waardoor we nog beter onderwijs realiseren!

 

Voor 3 punten willen we de waardering verhogen:

 

  • Uitdaging
  • Info wat er op school gebeurt
  • Info over het kind

 

We hebben daarvoor nu nog geen concrete afspraken gemaakt. We willen in gesprek daarover met ouders om duidelijk te krijgen wat er gemist wordt. Ouderbetrokkenheid is een veranderingsonderwerp in het jaarplan 2020-2021, dus daaraan werken we i.h.k.v. informatie en communicatie. Het onderwerp uitdaging wordt als onderdeel toegevoegd bij onze schoolontwikkeling i.h.k.v. Leren Anders Organiseren.

 

Het continurooster (5-gelijke dagen model) was ook een onderwerp van de ouderenquête. We willen in overleg met de ouders (MR en ouderparticipatiegroep) gaan om de mogelijkheden te bespreken om de voordelen van het huidige (continu)rooster te behouden én de nadelen daarvan te voorkomen.

 

Cijfers oudertevredenheidsmeting

 


< Opleidingsschool Zuid-west